استارتر لامپ های فلوروسنت، مهتابی، FPL و مهتابی گرد


یک استارتر یک دستگاه است که در روشنایی فلورسنت برای آغاز تخلیه الکتریکی در لامپ فلورسنت استفاده می شود. این دستگاه ولتاژ و جریان لازم را برای شروع فرآیند یونیزاسیون داخل لوله فلورسنت فراهم می کند. بعد از ایجاد یونیزاسیون، استارتر دیگر لازم نیست و لوله به وسیله بالاست انرژی می گیرد و کار خود را ادامه می دهد.


دسته‌بندی